શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય ૧ – શ્લોક ૨૧ – ૨૨- ૨૩

Shrimad Bhagavad Gita Adhyay 1 Shlok 21-22-23

શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય ૧ – શ્લોક ૨૧ – ૨૨- ૨૩

हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते ।
सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥२१॥
यावदेतान्निरिक्षेऽहं योद्‌धुकामानवस्थितान् ।
कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे ॥२२॥
योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः ।
धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः ॥२३॥

હે અચ્યુત (હે કૃષ્ણ), મારો રથ બંને સેનાઓની મધ્યમાં લઈ ચાલો
જેથી હું બંને પક્ષના યોદ્ધાઓને સારી પેઠે જોઈ શકું.
મારે જોવું છે કે દુર્બુદ્ધિથી ભરેલ દુર્યોધનનો સાથ આપવા માટે યુદ્ધભૂમિમાં કયા કયા યોદ્ધાઓ ભેગા થયા છે.
અને કોની સાથે મારે યુદ્ધ કરવાનું છે? (૨૧-૨૨-૨૩)