જુવો લાલ બાગચા રાજા ના ૧૯૩૪ થી ૨૦૧૮ સુધી ના ફોટા

Lalbaugcha Raja in 1934

Lalbaugcha Raja in 1934

Lalbaugcha Raja in 1935

Lalbaugcha Raja in 1935

Lalbaugcha Raja in 1936

Lalbaugcha Raja in 1936

Lalbaugcha Raja in 1937

Lalbaugcha Raja in 1937

Lalbaugcha Raja in 1938

Lalbaugcha Raja in 1938

Lalbaugcha Raja in 1939

Lalbaugcha Raja in 1939

Lalbaugcha Raja in 1940

Lalbaugcha Raja in 1940

Lalbaugcha Raja in 1941

Lalbaugcha Raja in 1941

Lalbaugcha Raja in 1942

Lalbaugcha Raja in 1942

Lalbaugcha Raja in 1943

Lalbaugcha Raja in 1943

Lalbaugcha Raja in 1944

Lalbaugcha Raja in 1944

Lalbaugcha Raja in 1945

Lalbaugcha Raja in 1945

Lalbaugcha Raja in 1946

Lalbaugcha Raja in 1946

Lalbaugcha Raja in 1947

Lalbaugcha Raja in 1947

Lalbaugcha Raja in 1948

Lalbaugcha Raja in 1948

Lalbaugcha Raja in 1949

Lalbaugcha Raja in 1949

Lalbaugcha Raja in 1950

Lalbaugcha Raja in 1950

Lalbaugcha Raja in 1951

Lalbaugcha Raja in 1951

Lalbaugcha Raja in 1952

Lalbaugcha Raja in 1952

Lalbaugcha Raja in 1953

Lalbaugcha Raja in 1953

Lalbaugcha Raja in 1954

Lalbaugcha Raja in 1954

Lalbaugcha Raja in 1955

Lalbaugcha Raja in 1955

Lalbaugcha Raja in 1956

Lalbaugcha Raja in 1956

Lalbaugcha Raja in 1957

Lalbaugcha Raja in 1957

Lalbaugcha Raja in 1958

Lalbaugcha Raja in 1958

Lalbaugcha Raja in 1959

Lalbaugcha Raja in 1959

Lalbaugcha Raja in 1960

Lalbaugcha Raja in 1960

Lalbaugcha Raja in 1961

Lalbaugcha Raja in 1961

Lalbaugcha Raja in 1962

Lalbaugcha Raja in 1962

Lalbaugcha Raja in 1963

Lalbaugcha Raja in 1963

Lalbaugcha Raja in 1964

Lalbaugcha Raja in 1964

Lalbaugcha Raja in 1965

Lalbaugcha Raja in 1965

Lalbaugcha Raja in 1966

Lalbaugcha Raja in 1966

Lalbaugcha Raja in 1967

Lalbaugcha Raja in 1967

Lalbaugcha Raja in 1968 – A

Lalbaugcha Raja in 1968 – A

Lalbaugcha Raja in 1968 -B

Lalbaugcha Raja in 1968 – B

Lalbaugcha Raja in 1969

Lalbaugcha Raja in 1969

Lalbaugcha Raja in 1970

Lalbaugcha Raja in 1970

Lalbaugcha Raja in 1971

Lalbaugcha Raja in 1971

Lalbaugcha Raja in 1972

Lalbaugcha Raja in 1972

Lalbaugcha Raja in 1974

Lalbaugcha Raja in 1974

Lalbaugcha Raja in 1975

Lalbaugcha Raja in 1975

Lalbaugcha Raja in 1976

Lalbaugcha Raja in 1976

Lalbaugcha Raja in 1977

Lalbaugcha Raja in 1977

Lalbaugcha Raja in 1978

Lalbaugcha Raja in 1978

Lalbaugcha Raja in 1979

Lalbaugcha Raja in 1979

Lalbaugcha Raja in 1980

Lalbaugcha Raja in 1980

Lalbaugcha Raja in 1981

Lalbaugcha Raja in 1981

Lalbaugcha Raja in 1982

Lalbaugcha Raja in 1982

Lalbaugcha Raja in 1983

Lalbaugcha Raja in 1983

Lalbaugcha Raja in 1984

Lalbaugcha Raja in 1984

Lalbaugcha Raja in 1985

Lalbaugcha Raja in 1985

Lalbaugcha Raja in 1986

Lalbaugcha Raja in 1986

Lalbaugcha Raja in 1987

Lalbaugcha Raja in 1987

Lalbaugcha Raja in 1988

Lalbaugcha Raja in 1988

Lalbaugcha Raja in 1989

Lalbaugcha Raja in 1989

Lalbaugcha Raja in 1990

Lalbaugcha Raja in 1990

Lalbaugcha Raja in 1991

Lalbaugcha Raja in 1991

Lalbaugcha Raja in 1992

Lalbaugcha Raja in 1992

Lalbaugcha Raja in 1993

Lalbaugcha Raja in 1993

Lalbaugcha Raja in 1994

Lalbaugcha Raja in 1994

Lalbaugcha Raja in 1995

Lalbaugcha Raja in 1995

Lalbaugcha Raja in 1996

Lalbaugcha Raja in 1996

Lalbaugcha Raja in 1997

Lalbaugcha Raja in 1997

Lalbaugcha Raja in 1998

Lalbaugcha Raja in 1998

Lalbaugcha Raja in 1999

Lalbaugcha Raja in 1999

Lalbaugcha Raja in 2000

Lalbaugcha Raja in 2000

Lalbaugcha Raja in 2001

Lalbaugcha Raja in 2001

Lalbaugcha Raja in 2002

Lalbaugcha Raja in 2002

Lalbaugcha Raja in 2003

Lalbaugcha Raja in 2003

Lalbaugcha Raja in 2004

Lalbaugcha Raja in 2004

Lalbaugcha Raja in 2005

Lalbaugcha Raja in 2005

Lalbaugcha Raja in 2006

Lalbaugcha Raja in 2006

Lalbaugcha Raja in 2007

Lalbaugcha Raja in 2007

Lalbaugcha Raja in 2008 – A

Lalbaugcha Raja in 2008 – A

Lalbaugcha Raja in 2008 – B

Lalbaugcha Raja in 2008 – B

Lalbaugcha Raja in 2008 - c

Lalbaugcha Raja in 2008 – c

Lalbaugcha Raja in 2008 – D

Lalbaugcha Raja in 2008 – D

Lalbaugcha Raja in 2009 – A

Lalbaugcha Raja in 2009 – A

Lalbaugcha Raja in 2009 – B

Lalbaugcha Raja in 2009 – B

Lalbaugcha Raja in 2010

Lalbaugcha Raja in 2010

Lalbaugcha Raja in 2011 – A

Lalbaugcha Raja in 2011 – A

Lalbaugcha Raja in 2011 – B

Lalbaugcha Raja in 2011 – B

Lalbaugcha Raja in 2012

Lalbaugcha Raja in 2012

Lalbaugcha Raja in 2013

Lalbaugcha Raja in 2013

Lalbaugcha Raja in 2014

Lalbaugcha Raja in 2014

Lalbaugcha Raja in 2015

Lalbaugcha Raja in 2015

Lalbaugcha Raja in 2016 - 1

Lalbaugcha Raja in 2016 – 1

Lalbaugcha Raja in 2016 - 2

Lalbaugcha Raja in 2016 – 2

Lalbaugcha Raja in 2016 - 3

Lalbaugcha Raja in 2016 – 3

Lalbaugcha Raja in 2017 - 2

Lalbaugcha Raja in 2017 – 2

Lalbaugcha Raja in 2017 - 3

Lalbaugcha Raja in 2017 – 3

Lalbaugcha Raja in 2017

Lalbaugcha Raja in 2017

Lalbaugcha Raja in 2018

Lalbaugcha Raja in 2018