ગુજરાત ના ક્યા કલાકાર ક્યાં ગામ ના છે જોવા માટે ક્લીક કરો – ગુજરાતી કલાકાર કયું ગામ છે

1) kirtidan gadhvi

2)Geeta Rabari

3)Vikarm Thakor

4)Gaman santhal

5)Kinjal Dave

6)Alpa patel