શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય ૧ – શ્લોક ૩૧ – ૩૨

Shrimad Bhagavad Gita Adhyay 1 Shlok 31-32

શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય ૧ – શ્લોક ૩૧ – ૩૨

निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव ।
न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥३१॥
न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च ।
किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा ॥३२॥

હે કેશવ, મને અમંગલ લક્ષણો દેખાઈ રહ્યા છે.
મારા સ્વજન અને હિતેચ્છુઓને મારવામાં મને કોઈ કલ્યાણનું કામ હોય એમ નથી લાગતું,
હે કૃષ્ણ, મને ન તો યુદ્ધમાં વિજય મેળવવાની ઈચ્છા છે,
ન તો રાજ્યગાદી મેળવવાની કે અન્ય સુખોની કામના છે. (૩૧-૩૨)